Beneficiair aanvaarden: hoe gaat dat in zijn werk?

Als erfgenaam heb je drie mogelijkheden als het aankomt op de erfenis: je kunt deze zuiver aanvaarden (waarbij je zowel de bezittingen als de eventuele schulden erft), verwerpen (waarbij je niets ontvangt, maar ook niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden) of benificiair aanvaarden. Die laatste mogelijkheid lichten we hieronder verder toe.

Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving

Het beneficiair aanvaarden van een erfenis geeft bescherming voor een erfgenaam, omdat hij niet voor schulden van de overledene aansprakelijk is. Dit wordt ook wel ‘aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving’ genoemd. Beneficiaire aanvaarding is dus veilig, maar betekent wel dat je de formele, wettelijke ‘vereffeningsprocedure‘ moet volgen.

Vereffeningsprocedure

Bij het benificiair aanvaarden dragen alle erfgenamen van de nalatenschap – ook wel ‘vereffenaars’ genoemd – tezamen de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling. De beneficiaire afwikkeling van de nalatenschap gaat gepaard met diverse procedurevoorschriften:
– Er moet een boedelbeschrijving worden opgemaakt, waarin de schulden in voorlopige staat worden opgenomen.
– Deze boedelbeschrijving moet ter inzage bij de griffie van de rechtbank worden gedeponeerd, zodat onder meer de belanghebbende schuldeisers de beschrijving kunnen inzien.
– Als de boedelbeschrijving een negatief saldo kent, is er een meldingsplicht aan de kantonrechter. Hij of zij kan in dat geval verdere instructies geven.
– De bekende schuldeisers moeten door de vereffenaar persoonlijk per brief worden opgeroepen. De schuldeisers moeten de vereffenaar melden wat ze te vorderen hebben.
– Indien dit door de kantonrechter is bepaald, moeten de vereffenaar schuldeisers openlijk – in de Staatscourant en in één of meer door de kantonrechter aangewezen nieuwsbladen – oproepen om hun vorderingen voor een bepaalde datum in te dienen.
– De kantonrechter kan bepalen dat de vereffenaar een lijst van de door hem erkende en betwiste vorderingen een aanspraken op preferentie bij de griffie van de rechtbank deponeert.
– De kantonrechter kan bepalen dat de vereffenaar de rekening en verantwoording over de nalatenschapsafwikkeling plus een uitdelingslijst bij de griffie van de rechtbank deponeert. Bij het opstellen van de uitdelingslijst dient rekening te worden gehouden met het feit dat bepaalde schuldeisers preferent zijn.
– De vereffenaar is verplicht om het deponeren per brief bekend te maken aan de legatarissen en allen die zich als schuldeiser hebben aangemeld, alsmede aan de eventueel niet op de hoogte zijnde erfgenamen.
– Ook kan de vereffenaar worden verplicht dit deponeren openlijk bekend te maken in de Staatscourant en in één of meer door de kantonrechter aangewezen nieuwsbladen.
– Nadat de uitdelingslijst een maand ter inzage heeft gelegen en daartegen door een belanghebbende geen verzet is aangetekend, kan de vereffenaar overgaan tot het voldoen van de schuldeisers.
– Als er na de wettelijke vereffening een positief saldo overblijft, mag dit onder de erfgenamen verdeeld worden, naar rato van hun erfdelen

Ken de regels van benificiair aanvaarden

Deze globaal omschreven vereffeningsprocedure bevat nogal wat regels. Deze acht de wetgever nodig, omdat de nalatenschap beneficiair is aanvaard en alleen de baten van de nalatenschap de schuldeisers tot verhaal dienen. Als beneficiair aanvaard hebbende erfgenaam ben je niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap; slechts jouw aandeel in de nalatenschap kan aan deze schulden ‘opgaan’.

Veilig aspect

Dit wordt overigens een ander verhaal wanneer je je niet aan de regels van de vereffeningsprocedure houdt. Preciezer gezegd: indien bij het volgen van de vereffeningsprocedure in ernstige mate tekort wordt geschoten en daarover een verwijt kan worden gemaakt, dan vervalt het veilige aspect van de beneficiaire aanvaarding. De wet stelt namelijk dat de erfgenaam bij benificiair aanvaarden in dat geval wél aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap.

Deskundigheid

Omdat de vereffeningsprocedure van benificiair aanvaarden deskundigheid vergt, kun je ook overwegen om een erfrechtspecialist als vereffenaar de afwikkeling te laten verzorgen. Wij kunnen je hierin adviseren. Interesse? Neem dan contact op.

Lees verder